Latest news

Integrated Ecological Biosecurity® with UV-C light technology, the new imperative in labor protection

There is no doubt that the coronavirus pandemic has dramatically affected the way we operate in all economic sectors. At the same time, the dynamics of human movement on the planet continues to grow exponentially, with the increasing number and diversity of bacteria, molds and viruses that affect the work environment.

Under these conditions, a reassessment of labor protection rules is needed, so that they also include the proactive control of biocontaminants. The transition to another, higher level of quality assurance of the working environment becomes all the more important as we are today more exposed than ever to epidemiological dangers.

Currently, there are technologies on the market that not only help in the short term, but can be viable solutions in the future, if occupational safety specialists pay more attention to the prevention and control of contamination with pathogens. One such technology is UV-C ultraviolet light disinfection technology.

UV-C ultraviolet light with a wavelength of 253.7 nm destroys the DNA of pathogens, so that viruses, bacteria, yeasts, fungi and other microorganisms are deactivated in a time interval between a few seconds and a few minutes.

UV-C ultraviolet light disinfection has many advantages over alternative methods: it is efficient, environmentally friendly (does not emit ozone or other secondary compounds), has low installation, maintenance and operational costs, generates minimal energy consumption, helping to reduce costs .

In addition, UV-C ultraviolet light destroys any type of microorganism, regardless of its size, as opposed to air filters, which are inefficient for particles smaller than 0.3 microns.

BIOCOMP, market leader with 30 years of expertise, created and registered the concept of Integrated Ecological Biosecurity® with UV light technology, a revolutionary concept that involves a holistic approach to disinfecting air, general surfaces and objects against contamination and transmission of any type of agent dangerous pathogen: viruses (including SARS-CoV-2), bacteria and mold spores.

BIOCOMP ultraviolet light disinfection devices for air disinfection aim to improve the safety, health and productivity of employees. They offer the possibility to carry out the activity under normal conditions, being specially designed to function safely in human presence.

To perform disinfection, these devices emit a layer of UV-C ultraviolet light parallel to the ceiling and use natural convection to disinfect the air in the room in which they were installed. Thus, disinfected air reduces the rate of transmission of infectious diseases (including COVID-19) - with a direct effect on the number of days of medical leave - and reduces the symptoms of sick building syndrome (eye irritation, headache, muscle aches, cough, etc.). .

In addition, BIOCOMP devices for surface disinfection are used only in the absence of people, are specially designed to adapt to any type of space and act to create an active system of protection against contamination.

BIOCOMP is the only company in Romania that offers professional UV-C disinfection devices, customized on workspaces, as follows:

 • Disinfection of air in any production, logistics or office space (in complete safety in the human presence), in accordance with international regulations;
 • Disinfection of surfaces and equipment;
 • Disinfection of heat exchange surfaces (air treatment plants, with a reduction of up to 30% in energy consumption);
 • Disinfection of objects (mobile phones, tablets, envelopes, packages, etc.);
 • Disinfection of footwear;
 • Disinfection of the interior of means of transport.

The coronavirus pandemic is an extraordinary challenge for occupational safety specialists, who must find effective, economical and ecological solutions to adapt to the new state of normalcy. Assessing the options currently available, UV-C light technology should be taken into account to secure the work environment, being the most viable solution to avoid the spread of contamination.

Discover more advantages of Integrated Ecological Biosecurity with UV-C light technology on www.biocomp.ro or at the phone number 0374 490 115.


Biosecuritatea Ecologică Integrată® cu tehnologia luminii UV-C, noul imperativ în protecția muncii

Nu există nicio îndoială asupra faptului că pandemia de coronavirus a afectat dramatic modul în care se desfășoară activitatea, în toate sectoarele economice. În același timp, dinamica mişcării oamenilor la nivel planetar continuă să crească exponențial, odată cu aceasta crescând cantitatea şi diversitatea bacteriilor, mucegaiurilor şi a virusurilor ce afectează mediul de lucru.

În aceste condiții, se impune o reevaluare a normelor de protecție a muncii, astfel încât acestea să includă și controlul proactiv al biocontaminanților. Trecerea la un alt nivel, superior, de asigurare a calității mediului de lucru devine cu atât mai importantă cu cât suntem astăzi mai expuși ca niciodată pericolelor epidemiologice.

În prezent, există pe piață tehnologii care nu doar că ajută pe termen scurt, dar pot constitui soluții viabile în viitor, dacă specialiștii în protecția muncii vor acorda mai multă atenție prevenirii și controlului contaminărilor cu agenți patogeni. O astfel de tehnologie este tehnologia dezinfecției cu lumină ultravioletă UV-C. 

Lumina ultravioletă UV-C cu lungimea de undă de 253,7 nm distruge ADN-ul agenţilor patogeni, astfel încât virusurile, bacteriile, drojdiile, ciupercile și alte microorganisme sunt dezactivate într-un interval de timp cuprins între câteva secunde și câteva minute.

Dezinfecţia cu lumină ultravioleta UV-C are numeroase avantaje față de metodele alternative: este eficientă, ecologică (nu emite ozon sau alți compuși secundari), are costuri de instalare, întreținere și operaționale scăzute, generează un consum minim de energie, contribuind la reducerea cheltuielilor.

În plus, lumina ultravioletă UV-C distruge orice tip de microorganism, indiferent de dimensiunea lui, spre deosebire de filtrele de aer, care sunt ineficiente în cazul particulelor mai mici de 0,3 microni.

BIOCOMP, lider de piață cu 30 de ani de expertiză, a creat și înregistrat conceptul de Biosecuritate Ecologică Integrată® cu tehnologia luminii UV, concept revoluționar ce presupune abordarea holistică a dezinfecției aerului, suprafețelor generale și a obiectelor împotriva contaminării și transmiterii oricărui tip de agent patogen periculos: virusuri (inclusiv SARS-CoV-2), bacterii și spori de mucegai. 

Dispozitivele de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C pentru dezinfecția aerului BIOCOMP au scopul de a îmbunătăți siguranța, sănătatea și productivitatea angajaților. Ele oferă posibilitatea desfășurării în condiții normale a activității, fiind special concepute pentru a funcţiona în deplină siguranţă în prezență umană.

Pentru a realiza dezinfecția, aceste dispozitive emit un strat de lumină ultravioletă UV-C paralel cu tavanul și folosesc convecția naturală pentru a dezinfecta aerul din încăperea în care au fost montate. Astfel, aerul dezinfectat reduce rata de transmitere a bolilor infecțioase (inclusiv COVID-19) - cu efect direct asupra numărului zilelor de concediu medical - și diminuează simptomele sindromului clădirii bolnave (iritații ale ochilor, dureri de cap, dureri musculare, tuse etc.).

În completare, dispozitivele BIOCOMP pentru dezinfecția suprafețelor se folosesc doar în absența persoanelor, sunt special proiectate pentru a se adapta oricărui tip de spațiu și acționează pentru a crea un sistem activ de protecție împotriva contaminărilor.

BIOCOMP este singura companie din România care oferă dispozitive de dezinfecție UV-C profesionale, personalizate pe spații de lucru, astfel:

 • Dezinfecția aerului din orice spațiu de producție, logistic sau office (în deplină siguranță în prezența umană), în conformitate cu reglementările internaționale;
 • Dezinfecția suprafețelor și echipamentelor;
 • Dezinfecția suprafețelor de schimb de căldură (centrale tratare aer, cu diminuarea cu până la 30% a consumurilor energetice);
 • Dezinfecția obiectelor (telefoane mobile, tablete, plicuri, colete etc.);
 • Dezinfecția încălțămintei;
 • Dezinfecția interiorului mijloacelor de transport.

Pandemia de coronavirus reprezintă o provocare extraordinară pentru specialiștii în protecția muncii, care trebuie să găsească soluții eficiente, economice și ecologice pentru a se adapta la noua stare de normalitate. Evaluând opțiunile existente la ora actuală, tehnologia luminii UV-C ar trebui luată în calcul pentru securizarea mediului de lucru, fiind cea mai viabilă soluție pentru a evita răspândirea contaminărilor.  

Descoperiți mai multe avantaje ale Biosecurității Ecologice Integrate cu tehnologia luminii UV-C pe www.biocomp.ro sau la numărul de telefon 0374 490 115.General - Latest news